Handelsbetingelser

Generelle forretnings betingelser:

PERSONDATAPOLITIK.:
Ingen personlige oplysninger der registreres på Dreams-Online, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Dreams-Online.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Det er en godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen når du handler online hos Dreams-Online. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Dreams-Online på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos Dreams-Online, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Dreams-Online. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
Som registreret hos Dreams-Online har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte Dreams-Online. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.
Den dataansvarlige er Dreams-Online.dk


BESTILLING.:

KØB trin-for-trin

Find den ønskede vare.

Kom varen i indkøbskurv ved at klikke på symbolet "Læg i kurv".

Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis der skal handles mere.

Fortryder du indholdet, eller ønsker du at foretage rettelser og fx ændre antallet af varer, kan du henholdsvis slette på slet-knappen eller rette i boxen med antal. 'Opdater kurv', hvis du vil se prisen efter ændringerne.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen".

På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter skal du indtaste kundeoplysninger og eventuel anden leveringsadresse. Klik "Forsæt".

Bekræft ordre - opsamling af bestilling og en data du har indtastet.

Din bestilling bliver først afsendt, når du klikker på "Afslut køb". Hvis du inden da forlader siden, er købstransaktionen ikke gennemført.

Systemet sender dig straks en ordrebekræftelse på den e-mail du har opgivet under kundeoplysninger.

Når din bestilling er ekspederet, får du igen en elektronisk meddelelse.


BETALING.:
Dreams-Online modtager betaling med:

• VISA-Dankort
• MasterCard
• Maestro
• Visa
• Visa Electron
• JCB
• American Express
• DINERS

Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Dreams-Online krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.


LEVERING.:
DREAMS Online sørger for levering med Post Danmark til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos Post Danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Dreams-Online kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Dreams-Online naturligvis en ny leverance uden beregning.

Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage. DreamsShoppen tager altid udgangspunkt i dag-til-dag levering. Som afsender kan du evt. vælge leveringsdatoen en dag tidligere for at kompensere for dette.


REKLAMATIONSRET.:
Dreams-Online yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Dreams-Online indenfor rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. I forbindelse med reklamationssager afholder Dreams-Online returneringsomkostninger i rimeligt omfang.


Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

DREAMS
Gl. Kongevej 102
1850 Frederiksbeg C
Email: Dreams@Dreams-Online.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion
I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Dreams-Online har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto.


FORTRYDELSESRET.:
Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen, hvis du modtager denne efter varerne. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af varen eller ved at aflevere varen personligt i Dreams-Online. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation og varereturnering".

Såfremt kunden fjerner handtag mærke efter køb, men beslutter sig for at returnere, så vil maksimalt 20 % af salgsprisen blive returneret. Såfremt varen antages at være brugt, forebeholder DREAMS endnu en vurdering af retur købet.

Fortrydelsesformular
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende vare(r):ORDRESTATUS.:
Indtast Deres ordrenummer og ordrekode, som er tilsendt pr. e-mail.  
IN ENGLISH

General business conditions:


PRIVACY POLICY.:


No personal information is recorded on Dreams-Online, are never transferred, sold or made available to third parties. All information is stored securely and is accessible only to trusted employees of Dreams-Online.

 

In connection with any electronic payment we are using a secure encrypted method through the Web shop system. It is an approved provider with the approval of the E-mark.

 

The shop system uses cookies to manage the contents of your cart. A cookie is simply the name of a file stored on your own PC. We use these cookies to recognize you and remember, for example, what items are in the shopping cart when you shop online at Dreams-Online. It is also possible to ask the system to save your address information to the next visit. If you wish at a later date to delete this information, this can be done via browser settings. In Internet Explorer, for example via the "Tools" menu and menu item "Internet Options".

 

During a purchase we ask for your name, address, phone number and email address. This information is used solely to process your order. Information is transmitted and stored electronically in encrypted form and stored for 5 years, according to accounting law in Denmark. The purchase agreement, is not stored in Dreams-Online in a way so that you can log in and view / change status.

 

In addition, we record the IP address from which any purchases are made. The Information is normally not used, but can be used in a police investigation causes fraud. IP address is stored as long as it is necessary in relation to a possible police investigation. All fraud will be presented to the police!

 

You can also optionally have your email address on a mailing list with Dreams-Online in order to receive news and other information from Dreams-Online. This service can always subscribe and unsubscribe as you wish.

As registered in Dreams-Online have you according Personal Data Protection Act of law always right to object to the registration and to gain insight into the information we have about you, what you get by contacting Dreams-Online. In the light of any objections, we take the deletion to the extent desired.The data controller is Dreams-Online.dk

 

ORDERING.:

 

BUY step-by-step

 

Find the desired item.

 

Getting the product in shopping cart by clicking the icon "Add to Cart".

 

Then you can continue your search, if you want to shop more.

 

If you regret the content, or wish to make corrections and change the number of items, you can delete respectively on the Delete button or edit box with the numbers. 'Update Cart' if you want to see the price after the changes.

 

Then you go to checkout. The screen says "Gå til kassen".

 

On the next screen, select the payment method and shipping.

 

Then you need to enter customer information and any other delivery address. Click "Fortsæt".

 

Confirm the order - the collection of order and a data you entered.

 

Your order will only be sent when you click "Afslut køb" If you leave before then the purchase transaction is not completed.

 

The system immediately sends you an order confirmation on the email you provided the customer information.

 

Once your order is shipped, you get back an electronic message.

 

 

PAYMENT.:

Dreams-Online receives payment with:

 

• VISA-Dankort

• MasterCard

• Maestro

• Visa

• Visa Electron

• JCB

• American Express

 

Payment will be debited to your account once it is shipped.

 

Dreams-Online encrypts all information with the SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that unauthorized persons cannot read your card number or other information during the transaction with NETS.

 

DELIVERY.:

DREAMS Online ensures delivery of Post Denmark to receive on the date which is desired in order. Timely delivery requires however that Post Denmark over the day-to-day delivery. If there are delays with Post Denmark, this will delay delivery in relation to the desired delivery date. Post Danmark's about quality of supply is a minimum of 97% for letter packages and minimum 99% of the parcel. Note however that these percentages are average, and can cover large local and temporary variations. Dreams-Online can not be held responsible for delays in Post Denmark. In cases of very late (several days) or missing supplies forward Dreams-Online course, a new delivery without charge.

 

Delivery to Bornholm, some small islands and outside DK are not covered by Post Danmark's goal of day-to-day delivery, with shipments to these areas in some cases can last 2 days. Dreams Online is always based on day-to-day delivery in DK.

WARRANTY.:

Dreams-Online provides 2 years warranty under the Sale of Goods Act widespread shortcomings identified during its normal use. The warranty does not cover defects or damages directly or indirectly caused by misuse, poor maintenance, violence or tampering. Complaints about defects must be notified Dreams-Online within a reasonable time after the fault or defect was discovered or should have discovered. In connection with complaints, Dreams-Online shipping costs to a reasonable extent.

 

Complaints and goods return

By defect, or possibly missed deliveries, please contact:

 

DREAMS

Gl. Kongevej 102

1850 Frederiksberg C

Email: Dreams@Dreams-Online.dk

 

Goods return also takes place to this address - please note that we do not receive packages sent as bybeneficiary pays. It is not a requirement, but the expedition will be enhanced if full details follow the package - eg copy of order confirmation, registration number and account number of bank account to which reimbursement may be, copies of any. prior correspondence, etc..

 

Reimbursement

In the case of agreed discounts, returned goods or prepaid items that are canceled before shipment, there must be a full or partial refund of the purchase price. Repayment is usually always by bank transfer, and Dreams-Online needs information about the registration number and account number for your bank account.

 

RIGHT OF WITHDRAWAL.:

There are 14 day return policy on goods from the day they are received or from the day you receive the order confirmation, if you receive this after the goods. If you choose to cancel a purchase, simply return the item in same condition as you received it. Withdrawal can also be done by denying receipt of the goods or by returning the goods personally to Dreams-Online. When goods are received and approved, the purchase price refunded to your account within a few days. Costs of return, you must bear. For practical details - see "Complaints and returning of goods."